Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.

Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.

Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.
Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.

Neuromàrqueting
El comportament del consumidor.

La presa de decisions és emotiva o racional? Són decisions indicades, suggerides, influenciades? o són fruit d'informació i de reflexió?

Neuromàrqueting
La potència dels Insights.

Un missatge pot arribar sense explicitar-se?
Com ho processem cerebralment?

Neuromàrqueting
Les motivacions i frens ocults.

Serà veritat que la marca tradicional i la del súper "són el mateix"?

Neuromàrqueting
Atenció visual i seguiment ocular

El poder de les imatges, els textos, el logotip i el packaging.

Programa d'Estudis

CONTINGUTS

Descripció dels continguts del programa.

Formació sobre tècniques de recerca neurocientífica , aplicades al màrqueting, per a l’ estudi de l comportament del consumidor, preferències , motivacions profundes insights, presa de decisions de consum, etc.

Anàlisi de les dades obtingudes en qualitatiu i en quantitatiu.

Aplicació de les tècniques de Neuromàrketing a diferents casos pràctics, en el disseny del producte, preu, distribució i promoció i publicitat. Estudis sensorials.

Es realitzen practiques amb ressonància magnètica funcional cerebral, eye tracking, EEG, facial expression, resposta galvànica, entre altres tècniques.

MÒDULS I ASSIGNATURES

1-Mòdul àmbit sanitari

1.1-Neurologia.introducció

Coneixement sobre el funcionament del cervell. Evolució. Capacitats. Estudis previs, introducció general per adquirir els coneixements necessaris per un treball neurològic.

1.2- Fisiologia del cervell. Estudi de les funcions sensorials i les àrees cerebrals

Estudi anatòmic i funcional del cervell. Les percepcions sensorials, funcions de cada area cerebral.

2-Mòdul mètode i instruments de recerca

2.1. Ciències socials i recerca experimental.

Procediments de recerca aplicada . Fonaments.

2.2- Mètodes de recerca basats en biosensors.

Eye tracking i altres tecnologies de recerca.

2.3. Els dissenys experimentals aplicats al màrqueting.

Mineria de dades. Control de l’ emotivitat, aplicacions experimentals del Neuromàrketing al product mix.

2.4 Tècniques d'investigació basades en el diagnòstic per la imatge mèdica.

Recerca aplicada al sistema nerviós central mitjançant tècniques d'imatge mèdica: Ressonància Magnètica, Tomografia per Emissió de Positrons.

  • Principis bàsics del diagnòstic per la imatge mèdica.
  • Ressonància Magnètica en recerca i màrqueting. /li>
  • Ressonància Magnètica funcional. Principis. /li>

 

2.5 Anàlisi estadística de resultats Capacitat de càlcul i interpretació de les dades obtingudes en una recerca quantitativa.

Aproximació a l’estadística analítica. Estadística del consumidor, Validació de resultats, mostres significatives, mètodes d’anàlisi, xarxes social.

3-Mòdul màrqueting i empresa

3.1-Màrqueting estratègic i operatiu

 

3.2-Investigació aplicada a l'àmbit de l’ empresa.

Innovació, demanda del mercat, cultura de recerca en l'àmbit empresarial.

3.3-Investigació aplicada a la comunicació.

Departament de Publicitat Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la UAB.

3.4- Estudi de creativitat Publicitària. Insights, motivacions i frens.

 

4-Mòdul estudis experimentals recerca neurocientífica

4.1-Estudis de cas

 

4.2-Estat la de la qüestió: panorama internacional.

La situació de la investigació en neurociències a l’actualitat. Estímul institucional de la unió europea a la investigació en neurociències. Pla d’ estímul a la investigació del govern dels Estats Units per a la realització d’ un mapa cerebral. Ponents internacionals.

4.3-Desenvolupament d’un cas de recerca neurocientífica aplicada

Cas real d’investigació basat el l’estudi de l’impacte persuasiu dels estímuls sensorials gestionats per una marca comercial de consum alimentari. Estudi de les percepcions cerebrals en la determinació de diferents aspectes del producte i la marca.

5-Pràctiques

6-Treball final de màster

TIPOLOGIA I VOLUM DE TREBALL

Classes presencials i treball individual

  • Exposició del professor
  • Interacció alumne -professor en el maneig de programes d'anàlisi i programació d'experiments

Treball no presencial

  • Recollida i anàlisi de dades d'una investigació experimental.
  • Discussió grupal del treball realitzat individualment els estudiants del curs.
  • El no lliurament o 'exposició el dia acordat implicarà la pèrdua total de la qualificació corresponent a les activitats no realitzades, d'acord amb els percentatges especificats.

Informació addicional

S’utilitzarà el campus virtual a més d'una aplicació TIC de caràcter vídeo conferencia, per a classes magistrals de forma no presencial, quan per raó de distancia o horari no sigui possible fer-la de manera presencial, a la qual s'accedeix mitjançant paraula de pas. És previst realitzar la meitat de les classes per aquest procediment on line.

Màster en Neuromàrketing. Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.
Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat. Màster en Neuromàrketing.Tècniques d’investigació de la cognició i el comportament del consumidor, aplicades a l’empresa i la publicitat.
Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.